Avgifter

Föräldrakooperativet Bullerbyn

Betalning av månadsavgifter

REGLER

1. Månadsavgift betalas i förskott

2. Samtliga avgifter betalas till Plusgirokonto 75 97 99-0

3. Som meddelande på betalning ange vad avgiften avser, dvs månad och barnets/barnens namn

4. Avgiften är enligt gällande regler för ”maxtaxa”

För ytterligare information se kommunens hemsida ang. regler och riktlinjer för barnomsorgen.