Avgifter

Föräldrakooperativet Bullerbyn

Betalning av månadsavgifter

REGLER

1. Månadsavgift betalas i förskott

2. Samtliga avgifter betalas till Plusgirokonto 75 97 99-0

3. Som meddelande på betalning ange vad avgiften avser, dvs månad och barnets/barnens namn

4. Avgiften är enligt gällande regler för ”maxtaxa”

Barn 1 3 % av inkomsten – dock högst 1362 kr
Barn 2 2 % av inkomsten – dock högst 908 kr
Barn 3 1 % av inkomsten – dock högst 454
Barn 4 0 % av inkomsten

Familjer vars samlade månadsinkomst understiger 42 000 kr är berättigade till lägre avgift och ska redovisa familjens aktuella inkomster på särskild blankett (”Inkomstanmälan”) för beräkning av korrekt månadsavgift. Inkomstanmälan skall skickas in:

* när barnet börjar förskolan

* inkomstanmälan ska skickas in var 12:e månad i de fall maxtaxa ej tillämpas och om  hushållets inkomst eller familjeförhållanden som påverkar avgiften ändras under året

5. från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år betalas 70 % av maxtaxa, eller fastställd avgift

Vid arbetslöshet, föräldraledighet och kommunalt vårdnadsbidrag. Gäller att från höstterminen det år barnet fyller 3 år erläggs en avgift motsvarande 70 % av maxtaxan.

För barn i åldern 1-3 år som är på förskolan 15 timmar per vecka erläggs avgift enligt maxtaxan.

För ytterligare information se kommunens hemsida ang. regler och riktlinjer för barnomsorgen.